fbpx Bezdrôtový digitálny, izbový termostat | Computherm Webshop

COMPUTHERM Q3 RF Bezdrôtový digitálny, izbový termostat

COMPUTHERM Q3RF izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponu­júcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V pre­vádzkovým napätím.

Termostat možno voľne prenášať v rámci dosahu. Prepojenie s prijímačom kotla je bezdrôtové (rádiofrekvenčné), takže medzi snímač teploty a kotol nie je potrebné inštalovať žiadne vedenie. Obe jednotky sú zladené z výroby a majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zaručuje bezpečnú prevádzku zariadenia.

Ponúkame na také miesto, kde nie je potrebné programovanie, ale je dôležité presnosť merania a nastavenia teploty, presnosť spínania a prenosnosť.

Významnejšie vlastnosti:

  • Termostat možno voľne prenášať v rámci dosahu
  • Presné meranie teploty
  • Jednoduché prepínanie medzi komfortnou a úspornou teplotou
  • Možnosť voľby citlivosti spínania
  • Kalibrácia vnútorného teplomera
  • Jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania

Technické údaje

Technické údaje termostatu (vysielača):

Nastaviteľný merací rozsah teploty: 5-40°C (s krokom 0,5 °C)
Merací rozsah teploty: 3-45°C (s krokom 0,1 °C)
Presnosť meranej teploty: ±0,5 °C
Spojovacia citlivosť: ±0,1°C; ±0,2°C
Batériové napätie: 2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR6; rozmer AA)
Prevádzková frekvencia: 868,35 MHz
Dosah:  pribl. 50 metrov vo voľnom priestor

Technické údaje prijímača:

Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz
Zapnuteľné elektrické napätie: 24 V AC/DC … 250 V AC, 50 Hz
Zaťažiteľnosť: 6 A (indukčná záťaž 2 A)

 

63.50 € s DPH
Na sklade
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM Q3RF?
Izbový termostat COMPUTHERM Q3RF je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania
S akými batériami možno termostat používať?
Zariadenie funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Čo to znamená ak sa na displeji strieda namiesto teploty ikona bA?
Znamená to, že batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Kam treba umiestniť vysielač a prijímač termostatu?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy. Zariadenie možno jednoducho pripevniť na základňu a umiestniť na akýkoľvek vodorovný povrch (napr. stôl, poličku, hornú časť komody) alebo dokonca pripevniť na stenu vďaka otvorom na skrutky na zadnej strane. Prijímaciu jednotku COMPUTHERM Q3RF namontujte v blízkosti kotla tak, aby nebol vystavený nadmerným vplyvom teploty a vlhkosti. Pri výbere miesta pre prijímaciu jednotku berte na vedomie aj to, že šírenie rádiových vĺn môže byť nepriaznivo ovplyvnené ťažkými kovovými predmetmi (napr. kotol, ochranná nádrž, atď.) a kovovými stavebnými konštrukciami. Ak je to možné, odporúča sa používať ju vo vzdialenosti najmenej 1-2 m od kotla a iných veľkých kovových konštrukcií, najlepšie vo výške 1,5 až 2 m, aby sa zabezpečila bezproblémová rádiová komunikácia. Pred uvedením do prevádzky odporúčame skontrolovať bezpečnosť rádiového spojenia na vybranom mieste. Prijímaciu jednotku neumiestnite pod kryt kotla, alebo blízko k teplým rúram, pretože to môže poškodiť súčiastky zariadenia, resp. môže ohrozovať kontakty bez vedenia (rádiofrekvenčné spojenie). Okrem toho sa odporúča, aby bol prijímač prednostne napájaný z inej sieťovej zásuvky ako kotol (ak je to možné, z inej fázy) a aby sa sieťové napájanie v žiadnom prípade neprivádzalo do prijímača z kotla. Pripojenie prijímača ku kotlu zverte z bezpečnostných dôvodov odborníkovi.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom 1 - 2 na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM Q3RF?
COMPUTHERM Q3RF izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Na prevádzkovanie vysielacej jednotky termostatu nie je to potrebné, tá vyžaduje iba 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Prijímacia jednotka termostatu však funguje na sieťovom napätí 230 V.
Nerušia sa navzájom viaceré bezdrôtové izbové termostaty používané v jednom byte?
Nie. Každý termostat a jeho prijímač(e) majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Každý prijímač prijíma signály len z termostatu s rovnakým bezpečnostným kódom. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Dá sa Q3RF použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako prepnúť termostat do režimu chladenia?
Prepojka vo vnútri termostatu musí byť presunutá z továrenskej predvolenej polohy (Heat) do polohy Cool.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú: -použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria) -nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia) -nespoľahlivé rádiofrekvenčné pripojenie (podrobnosti nájdete nižšie) -vysielač a prijímač boli rozladené a je potrebné ich znovu spárovať (postup spárovania je opísaný v používateľskej príručke)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu 1 alebo 2 prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo spôsobuje nestabilné pripojenie na rádiovej frekvencii?
Existuje niekoľko možných príčin. Najčastejšie príčiny sú: - použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria) - príliš veľká vzdialenosť alebo príliš veľa prekážok (napr. niekoľko železobetónových dosiek, niekoľko hrubých stien atď.) medzi vysielačom a prijímačom - nesprávne umiestnenie vysielača alebo prijímača termostatu (podrobnosti nájdete vyššie) - používanie iných rádiofrekvenčných zariadení (napr. niektoré detské monitory alebo bezdrôtové slúchadlá) v blízkosti, ktoré vyžarujú viac rádiových frekvencií, než je štandard - iné vonkajšie rušenie (napr. vysoko výkonná anténa na streche alebo v blízkosti) Niektoré problémy (napr. príliš veľká vzdialenosť alebo príliš veľa prekážok medzi vysielačom a prijímačom) sa dajú vyriešiť použitím zástrčky zosilňovača signálu COMPUTHERM Q2RF.
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Po obnovení napájania je výstup prijímača na začiatku vypnutý. Keďže však vysielač opakuje svoj aktuálny spínací príkaz každých 5 minút, regulácia vykurovacieho/chladiaceho systému sa po výpadku napájania najneskôr do 5 minút vráti do predtým nastaveného režimu prevádzky.
Čo mám robiť, ak vysielač nekomunikuje s prijímačom alebo ak s ním komunikuje nestabilne?
Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo vysielač nekomunikuje s prijímačom alebo komunikuje s ním nestabilne. Na vyriešenie problému odporúčame vyskúšať nasledujúce návrhy: Vymeňte batériu vo vysielači termostatu. Uistite sa, že v zariadení používate iba nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie sú vhodné na použitie s týmto zariadením. Skontrolujte, či sú obe jednotky navzájom spárované. Ak obe jednotky navzájom nekomunikujú ani vo vzájomnej tesnej blízkosti, pravdepodobne ich bude potrebné znovu spárovať podľa postupu opísaného v používateľskej príručke. Presuňte vysielač a prijímač termostatu bližšie k sebe alebo nainštalujte medzi tieto dve jednotky zástrčku zosilňovača signálu COMPUTHERM Q2RF, najlepšie v polovici vzdialenosti medzi nimi, ak sa domnievate, že sú od seba príliš ďaleko. Skontrolujte, či sú vysielacie a prijímacie jednotky termostatu nainštalované podľa popisu. Ak nie, premiestnite ich tak, ako to požaduje opis (podrobnosti nájdete vyššie). Vyhnite sa používaniu iných rádiofrekvenčných zariadení v blízkosti (napr. niektoré detské monitory alebo bezdrôtové slúchadlá), ktoré vyžarujú viac rádiových frekvencií, než je štandard.
Je možné synchronizovať termostat s viacerými prijímačmi súčasne?
Áno. Bezdrôtové termostaty COMPUTHERM dokážu ovládať niekoľko rádiofrekvenčných jednotiek súčasne, ako napríklad: zásuvka Q1RX, prijímač Q3RF, prijímač Q7RF. Na nadviazanie spojenia je potrebné prijímače uviesť do synchronizačného režimu a stlačiť a podržať tlačidlo LEARN vo vnútri termostatu Q3RF, kým LED diódy na prijímačoch neprestanú blikať. Postup výberu zóny nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu výrobku.
Čo mám robiť, ak mám dojem, že teplomer termostatu nemeria presne?
Vo vnútri termostatu sa nachádza oranžový potenciometer, ktorý sa dá nastaviť skrutkovačom. Ak otočíte potenciometrom v smere hodinových ručičiek, zobrazená teplota sa po krátkom čase zmení na vyššiu, ak otočíte proti smeru hodinových ručičiek, zmení sa na nižšiu teplotu.
Cookies