fbpx Bezdrôtový digitálny izbový termostat | Computherm Webshop

COMPUTHERM T32 RF Bezdrôtový digitálny izbový termostat

Izbový termostat COMPUTHERM T32RF je spínacie zariadenie, ktorý je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov a klimatizácii predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím. V porovnaní s jednoduchými, tradičnými termostatmi umožňuje digitálny displej presnejšie meranie a nastavenie teploty. Zariadenie sa skladá z dvoch jednotiek. Jednou z nich je prenosný vysielač (termostat) a druhým je prijímač, ktorý riadi kotol. Medzi týmito dvoma jednotkami je bezdrôtové (rádiofrekvenčné) spojenie, takže nie je potrebné inštalovať vodič medzi termostatom a kotlom.

Technické údaje termostatu (vysielača):
Rozsah meranej teploty: -9,9 °C – +50 °C (krokovo po 0,1 °C)
Nastaviteľný teplotný rozsah: +5°C – +30°C (krokovo po 0,5 °C)
Presnosť meranej teploty ±0.5 °C
Rozsah kalibrácie teploty: ±8.0°C (krokovo po 0,5 °C)
Tolerancia zapínania: ±0,2 °C
Skladovacia teplota: -20 °C … +60 °C
Napájacie napätie: 2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR03; rozmer AAA)
Životnosť batérie: cca. 1 rok
Ochrana pred vonkajšími vplyvmi: IP30
Prevádzková frekvencia: 433 MHz
Dosah: cca. 100 m vo voľnom priestore
Rozmery: 85 x 85 x 27,5 mm
Hmotnosť: 75 g
Typ snímača teploty: NTC 3950 K 10 kΩ ±1% na 25 °C
Technické údaje prijímača:
Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz
Príkon stavu pohotovosti: max. 0,01 W
Spínacie napätie:  max. 24 V DC / 240 V AC
Max. zaťaženie (spínací prúd): 7 A (2 A induktívne zaťaženie)
Ochrana pred vonkajšími vplyvmi: IP30
Rozmery: 85 x 90 x 27,5 mm
Hmotnosť: 110 g

Celková hmotnosť prístroja cca. 210 g (termostat+prijímač+držiak)

 

58.50 € s DPH
Na sklade
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM T32RF?
Izbový termostat COMPUTHERM T32RF je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
S akými batériami možno termostat používať?
Zariadenie funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR03; veľkosť AAA; príslušenstvo z výroby). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Kam treba umiestniť vysielač a prijímač termostatu?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Nepoužívajte vo vlhkom, chemicky agresívnom alebo prašnom prostredí. Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 0,75 - 1,5 m nad úrovňou podlahy. Zariadenie možno jednoducho pripevniť na základňu a umiestniť na akýkoľvek vodorovný povrch (napr. stôl, poličku, hornú časť komody) alebo dokonca pripevniť na stenu vďaka otvorom na skrutky na zadnej strane. Prijímač termostatu COMPUTHERM T32RF by mal byť nainštalovaný v blízkosti kotla na mieste chránenom pred vlhkosťou, prachom, chemikáliami a teplom. Pri výbere miesta pre prijímaciu jednotku berte na vedomie aj to, že šírenie rádiových vĺn môže byť nepriaznivo ovplyvnené ťažkými kovovými predmetmi (napr. kotol, ochranná nádrž, atď.) a kovovými stavebnými konštrukciami. Ak je to možné, odporúča sa používať ju vo vzdialenosti najmenej 1-2 m od kotla a iných veľkých kovových konštrukcií, najlepšie vo výške 1,5 až 2 m, aby sa zabezpečila bezproblémová rádiová komunikácia. Pred uvedením do prevádzky odporúčame skontrolovať bezpečnosť rádiového spojenia na vybranom mieste. Prijímaciu jednotku neumiestnite pod kryt kotla, alebo blízko k teplým rúram, pretože to môže poškodiť súčiastky zariadenia, resp. môže ohrozovať kontakty bez vedenia (rádiofrekvenčné spojenie). Okrem toho sa odporúča, aby bol prijímač prednostne napájaný z inej sieťovej zásuvky ako kotol (ak je to možné, z inej fázy) a aby sa sieťové napájanie v žiadnom prípade neprivádzalo do prijímača z kotla. Pripojenie prijímača ku kotlu zverte z bezpečnostných dôvodov odborníkovi.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom NO - COM na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM T32RF?
COMPUTHERM T32RF izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Na prevádzkovanie vysielacej jednotky termostatu nie je to potrebné, tá vyžaduje iba 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR03; veľkosť AAA) (príslušenstvo z výroby). Prijímacia jednotka termostatu však funguje na sieťovom napätí 230 V. Napájací kábel pre prijímač je príslušenstvo dodávané z výroby.
Nerušia sa navzájom viaceré bezdrôtové izbové termostaty používané v jednom byte?
Nie. Každý termostat a jeho prijímač(e) majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Každý prijímač prijíma signály len z termostatu s rovnakým bezpečnostným kódom. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Dá sa T32RF použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako prepnúť termostat do režimu chladenia?
Ak chcete vstúpiť do ponuky zmeny režimu, musíte na vypnutom termostate stlačiť na 2 sekundy Tlačidlo na zapnutie. Termostat vtedy vstúpi do ponuky kalibrácie, na displeji sa zobrazí nápis „Cal ” a nastavená kalibračná teplota. Potom jedenkrát stlačte Tlačidlo na zapnutie. Termostat potom vstúpi do menu pre prepínanie medzi režimami kúrenia a chladenia a na displeji sa zobrazí nápis „Fun” a „Hea” (predvolené nastavenie z výroby). Medzi režimami kúrenia (Hea) a chladenia (Coo) môžete prepínať tlačidlami „+” a „-”. Potom počkajte 10 sekúnd alebo dvakrát stlačte Tlačidlo na zapnutie , aby sa nastavenie uložilo a ukončilo. Termostat sa potom vypne a nastavenie sa aktivuje opätovným zapnutím. Zopnutý stav pripojovacích svoriek NO a COM výstupného relé je označený ikonou „plameň” na displeji zariadenia v režime vykurovania aj chladenia.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú: -použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria) -nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia) -nespoľahlivé rádiofrekvenčné pripojenie (podrobnosti nájdete nižšie) -vysielač a prijímač boli rozladené a je potrebné ich znovu spárovať (postup spárovania je opísaný v používateľskej príručke)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu NO alebo COM prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo spôsobuje nestabilné pripojenie na rádiovej frekvencii?
Existuje niekoľko možných príčin. Najčastejšie príčiny sú: - použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria) - príliš veľká vzdialenosť alebo príliš veľa prekážok (napr. niekoľko železobetónových dosiek, niekoľko hrubých stien atď.) medzi vysielačom a prijímačom - nesprávne umiestnenie vysielača alebo prijímača termostatu (podrobnosti nájdete vyššie) - používanie iných rádiofrekvenčných zariadení (napr. niektoré detské monitory alebo bezdrôtové slúchadlá) v blízkosti, ktoré vyžarujú viac rádiových frekvencií, než je štandard - iné vonkajšie rušenie (napr. vysoko výkonná anténa na streche alebo v blízkosti)
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Po obnovení napájania je výstup prijímača na začiatku vypnutý. Keďže však vysielač opakuje svoj aktuálny spínací príkaz každých 10 minút, regulácia vykurovacieho/chladiaceho systému sa po výpadku napájania najneskôr do 10 minút vráti do predtým nastaveného režimu prevádzky.
Čo mám robiť, ak vysielač nekomunikuje s prijímačom alebo ak s ním komunikuje nestabilne?
Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo vysielač nekomunikuje s prijímačom alebo komunikuje s ním nestabilne. Na vyriešenie problému odporúčame vyskúšať nasledujúce návrhy: Vymeňte batériu vo vysielači termostatu. Uistite sa, že v zariadení používate iba nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie sú vhodné na použitie s týmto zariadením. Skontrolujte, či sú obe jednotky navzájom spárované. Ak obe jednotky navzájom nekomunikujú ani vo vzájomnej tesnej blízkosti, pravdepodobne ich bude potrebné znovu spárovať podľa postupu opísaného v používateľskej príručke. Presuňte vysielač a prijímač termostatu bližšie k sebe ak sa domnievate, že sú od seba príliš ďaleko. Skontrolujte, či sú vysielacie a prijímacie jednotky termostatu nainštalované podľa popisu. Ak nie, premiestnite ich tak, ako to požaduje opis (podrobnosti nájdete vyššie). Vyhnite sa používaniu iných rádiofrekvenčných zariadení v blízkosti (napr. niektoré detské monitory alebo bezdrôtové slúchadlá), ktoré vyžarujú viac rádiových frekvencií, než je štandard.
Je možné synchronizovať termostat s viacerými prijímačmi súčasne?
Áno. Bezdrôtové termostaty COMPUTHERM T32RF môžu ovládať niekoľko rádiofrekvenčných jednotiek súčasne. Spárovanie by sa malo vykonať tak, ako je opísané v používateľskej príručke termostatu T32RF s tým, že každý z prijímačov by sa mal najprv uviesť do režimu párovania.
Čo mám robiť, ak mám dojem, že teplomer termostatu nemeria presne?
Teplomer prístroja je možné kalibrovať (korekcia nameranej izbovej teploty). Ak chcete vstúpiť do ponuky kalibrácie, musíte na vypnutom termostate stlačiť na 3 sekundy Tlačidlo na zapnutie . Termostat vtedy vstúpi do ponuky kalibrácie, na displeji sa zobrazí nápis „Cal” a nastavená kalibračná teplota, kde je predvolené nastavenie 0.0 °C. Potom môžete nastaviť požadovanú kalibračnú hodnotu pomocou tlačidiel „+” a „-” v rozsahu -8 °C až +8 °C v krokoch po 0,5 °C. Potom počkajte 10 sekúnd alebo trikrát stlačte Tlačidlo na zapnutie, aby sa nastavenie uložilo a ukončilo. Termostat sa potom vypne a nastavenie sa aktivuje opätovným zapnutím.
Ako môžem obnoviť továrenské nastavenie zariadenia (resetovať ho)?
Ak chcete termostat resetovať na hodnoty predvolené z výroby, musíte na vypnutom termostate stlačiť na 2 sekundy Tlačidlo na zapnutie. Termostat vtedy vstúpi do ponuky kalibrácie, na displeji sa zobrazí nápis „Cal” a nastavená kalibračná teplota, kde je predvolené nastavenie 0.0 °C. Potom stlačte Tlačidlo na zapnutie dvakrát. Termostat vtedy vstúpi do továrenského nastavenia a na displeji sa zobrazí nápis „Rst”. Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo „-”na 3 sekundy. Termostat sa potom vypne a jeho nastavenia sa obnovia na hodnoty predvolené z výroby.
Cookies